اين دستگاه با چرخاندن قطعه آزاد برروي قطعه فيكس شده با اصطكاك محل تماس موجب ذوب مواد شده و جوش انجام مي پذيرد.سرعت چرخش و بخصوص سرعت و نحوه توقف از المانهاي بسيار مهم در اين جوش ميباشد. همچنين چنانچه دو قطعه بعد از جوش، بايد نسبت خاص موقعيتي به يكديگر داشته باشند پيشنهاد مي گردد از دستگاه جوش چرخشي با سيستم تعيين كننده موقعيت توقف استفاده نمود. از اين جوش در ساخت فيلتر بنزين و كنيستر ( بصورت مقطع گرد) كه معمولا از جنس پلي آميد ۶٫۶ ۳۰ درصد الياف مي باشند استفاده مي گردد.

SPINNER OR SPIN WELDING MACHINE :

Type 1 – Inverter Controlled Rotary Welder

Type 2 – Fixed-Position Rotary Welder